دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
Bashgah.net باشگاه اندیشه

مرکز بررسی های اسلامی(Center of Islamic Studies) با انگیزه ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری تشکیل شده است.

● بنیانگذار: استاد سید هادى خسروشاهى
● قائم مقام: سید محمود خسروشاهى
● نشانى: قم، خیابان شهدا( صفائیه)، نبش کوچه ممتاز، پلاک 654، طبقه دوم و سوم
● تلفن: 7741423 - 0251
● دورنگار: 7741423 - 0251
مرکز بررسی های اسلامی(Center of Islamic Studies) با انگیزه ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری تشکیل شده است.

● بنیانگذار: استاد سید هادى خسروشاهى
● قائم مقام: سید محمود خسروشاهى
● نشانى: قم، خیابان شهدا( صفائیه)، نبش کوچه ممتاز، پلاک 654، طبقه دوم و سوم
● تلفن: 7741423 - 0251
● دورنگار: 7741423 - 0251

رسته: