دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1773
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7309 بازدید

فرهنگ پست مدرن از نظر برخی مفسران و نویسندگان پست مدرنیسم مانند وینگنشتاین، هایدگر، ژاک لاکان، فوکو و... فرهنگی است که دیگر میان فرهنگ برتر و منحط و توده ای تمایزی قائل نمی شود. کل فرهنگ در عصر پست مدرن تجاری شده و از این رو نمی توان تمایزهای قدیمی میان فرهنگ مردم و بازاری را حفظ کرد. دیگر نمی توان از چیزی به عنوان فرهنگ اصیل به عنوان ملاک ارزشیابی فرهنگ سخن گفت. ویژگی فرهنگ پست مدرن از این دیدگاه تداخل کامل تجارت و فرهنگ است.
پست مدرن بر مرکز زدایی، شالوده شکنی و کثرت گرایی استقرار است و فراورده های فرهنگی آن بر عدم شفافیت، بی ثباتی و تناقض آمیز بودن آن تاکید دارند.
پست مدرن ها برآنند هویت آگاه، یکپارچه و یگانه ای که دستاورد فلسفه دکارت بود، به وسیله فروید و لاکان و نگرش شالوده شکنانه، مرکز زدایی و تخریب شده است.
هویت فرایند ناتمام است و هیچ انسانی ذاتا مدرن، سنتی، مذهبی، طبقاتی و غیره نیست. دستگاههای گفتمانی پیچیده ای بر کار تولید هویت فعال هستند.

منبع:
- monfared-hosin.blogfa.com به نقل از کتاب نظریه های فرهنگ در قرن بیست، نوشته حسین بشیریه.

مطالب

تعداد: 2

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر