پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2893
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

174203 بازدید

سایت باشگاه اندیشه با حمایت و پشتیبانی کانون اندیشه جوان و با اتکا به جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 1381 شروع به کار نمود و به مقتضای تعییرات فضای اندیشه و نیاز به به روزرسانی امکانات خود تا کنون دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است. آن چه را که از ابتدا در چشم انداز راه اندازی این سایت قرار داشت می توان در موارد زیر برشمرد:
● باشگاه اندیشه به مثابه بستری برای درست اندیشیدن
● باشگاه اندیشه به مثابه عرصه ای برای باهم اندیشیدن
● باشگاه اندیشه به مثابه مرجعی برای اهل اندیشه
● باشگاه اندیشه به مثابه مرکزی برای تفکر خلاق و آینده نگر
● باشگاه اندیشه به مثابه جبهه ای برای گسترش تفکر دینی
● باشگاه اندیشه به مثابه یک رسانه
● باشگاه اندیشه به مثابه یک پروسه
● باشگاه اندیشه به مثابه یک نقطه کانونی اندیشه در شبکه مجازی

● باشگاه اندیشه به مثابه بستری برای درست اندیشیدن
شاید به یک معنا بتوان گفت انسان با قدرت اندیشیدن خویش است که نام انسان برخود گرفته است و اگر چنین اندیشه ای در وجود او نمی بود تفاوتی با سایر موجودات نداشت. از سر اندیشیدن و توانایی برای اندیشیدن خلاق است که قدرت انتخاب به بشر عطا شده است. لذا اندیشیدن و انتخاب کردن دو لفظی هستند که در وجود آدمی باهم عجین شده اند.
اینکه انسان بیندیشد و خود را در مرکز هستی ببیند و دایره زندگی خویش را برخودبنیادی بنا نهد، یک انتخاب است و اینکه بیندیشد و سرّ وجود را در پس موجود ببیند و خود را مظهری از وجود بداند و زندگی خویش را برمبنای چنین اندیشه ای بنا نهد، یک انتخاب است. اما اندیشیدن و انتخاب کردن در هرحال عجین با اوست.
آنچه در این میان توجه بدان بسیار مهم است چگونه اندیشیدن و درست اندیشیدن است و بی شک لازمه ی یک انتخاب و تکاپوی درست در زندگی، درست اندیشیدن است.
باشگاه اندیشه برآن است تا به بستری برای درست اندیشیدن در دنیای مجازی تبدیل شود تا به هدف نهایی خود یعنی درست انتخاب کردن برسد.
در این راستا توجه به لوازم درست اندیشیدن بسیار ضروری می نماید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- دوری از تعصبات و چهارچوپ های خودساخته فکری
- دوری از نسبی اندیشی و شک گرایی مطلق
- توجه به ساحت اندیشه انسانی و رعایت این ساحت
- توجه به ورزش فکری در راستای افزایش پویایی و خلاقیت اندیشه

● باشگاه اندیشه به مثابه عرصه ای برای باهم اندیشیدن
اگرچه تفکر در سکوت و تنهایی خود منشاء فهم های بسیاری است اما برخورد تفکرها و اندیشه ها به مثابه یک عامل سرعت بخش و تقویت کننده درست اندیشی بسیار قابل توجه است. چنانچه علی(ع) در فرازی می فرمایند: آراء را به هم زنید تا از دل آن ثوابی برخیزد.
در راستای نیل به چنین راهبردی است که باشگاه اندیشه بر آن است به مثابه محملی برای باهم اندیشیدن در کنار توجه به اصل درست اندیشیدن تبدیل گردد و در این راستا به رعایت لوازم باهم اندیشیدن خود را متعهد می داند که از آن جمله می توان نکات زیر را برشمرد:
- احترام و توجه به صاحبان اندیشه
- توجه به نقد و بررسی منصفانه و دوری از غرض ورزی
- توجه به اصل صداقت در برخورد با صاحبان اندیشه
- ایجاد فضایی به دور از اهانت و هتاکی
- دوری از ایجاد هرج و مرج فکری و توجه به مدیریت هم اندیشی

● باشگاه اندیشه به مثابه مرجعی برای اهل اندیشه
از آن روزی که اندیشه انسانی توانست خود را در قالب مکتوب درآورد، سرعت انتقال اندیشه و تضارب اندیشه در بستر طولی و عرضی زمان شتابی روزافزون گرفت. با گذشت زمان و افزایش مکتوبات، دانش های دست یافته ی بشری تبدیل به هجمی عظیم شد و این امر باعث دسته بندی علوم در حوزه ها و طبقات مختلف گشت.
با ظهور دنیای مجازی در کنار عصر اطلاعات، دسته بندی هوشمندانه و دسترسی همگانی، هرزمانی و هرمکانی به هجم عظیم اطلاعات میسر شده است.
باشگاه اندیشه به مثابه یکی از اهداف اصلی خود در نظر دارد تا با جمع آوری و تولید اندیشه های برتر در حوزه های گوناگون و استفاده از قابلیت های گسترده ی دنیای مجازی در دسته بندی مطالب، تبدیل به یکی از مراجع اصلی صاحبان اندیشه گردد.
برای دستیابی به چنین هدفی برخی از راه کارهایی که مدنظر قرار گرفته است، عبارتند از:
- استفاده از تازه ترین قابلیت های دینامیک و مدیریت هوشمندانه در دنیای مجازی
- توجه به مدیریت و همکاری شبکه ای و تعامل دوجانبه و چندجانبه
- گزینش پیوسته، روزآمد و هدفمند تولیدات فکری در عرصه حقیقی و مجازی
- تولید هدفمند اندیشه
- استفاده از پتانسیل نمایی مخاطب در تولید و تضارب اندیشه

● باشگاه اندیشه به مثابه مرکزی برای تفکر خلاق و آینده نگر
در گذر اندیشه و صاحبان اندیشه می توان به مسیر های زیر اشاره کرد:
- سیر اندیشه در زمان و مکان پیشین
- سیر اندیشه در زمان و مکان حال
- سیر اندیشه در زمان و مکان پسین
- سیر اندیشه به معرفت و جدایی از ساحت زمان و مکان
اگرچه توجه به اندیشه های گذشتگان به مثابه منابع معرفتی پیشین و استفاده از تجارب گذشتگان در جای خود محترم است و اگرچه توجه به روزمره در فضای اندیشه لازم است اما فضای جامعه ما به شدت از کمبود آینده اندیشی، تفکر خلاق و ذهن استراتژیک رنج می برد.
باشگاه اندیشه با توجه به این نیاز توجه به بروز تفکر خلاق و استراتژیک را به مثابه یکی از اولویت های خود می داند و در این رابطه راهکارهای زیر را مدنظر دارد:
- شناسایی و استفاده از پتانسیل های خلاق موجود
- ایجاد بستر هم اندیشی فعال و جدی در راستای ورز فکری و بالفعل سازی اندیشه های خلاق بالقوه
- استفاده از منابع داخلی و خارجی در راستای طرح تازه ترین و نوترین مباحث اندیشه ای در حوزه های گوناگون

● باشگاه اندیشه به مثابه جبهه ای برای گسترش تفکر دینی
فضای مجازی به مثابه گسترده ترین رسانه ی موجود در سطح و متنوع ترین ابزار در ارتباط به مثابه مهمترین رسانه در جامعه امروزی مطرح است. حضور در این فضا و تقویت جبهه ی دین باوری و خدامحوری یکی از ضرورت های اندیشمندان دین باور و دغدغه مند می باشد.
برخی از راه کارهایی که جهت نزدیک شدن به این هدف مدنظر می باشد عبارتند از:
- افزایش محتوای دینی و انقلابی در گستره ی مجازی
- توجه به موضوع سازی هدفمند دینی در فضای مجازی اندیشه
- پاسخگویی به سئوالات و شبهات فکری طرح شده در فضای اندیشه
- توجه به نیازهای روزمره ی اندیشه ای مخاطبان دین مدار

● باشگاه اندیشه به مثابه یک رسانه
باشگاه اندیشه به مثابه یک پایگاه مجازی، در درجه اول در جایگاه یک رسانه چند بعدی قرار می گیرد. لذا باید ویژگی ها و قابلیت های آن مدنظر قرار بگیرد. از جمله این ویژگی ها و قابلیت ها می توان موارد زیر را برشمرد:
- توجه به نیاز و نگاه مخاطب
- سرعت عمل در کنار حفظ کیفیت و دقت
- ارتباط مخاطب با پایگاه، پایگاه با مخاطب و مخاطب با مخاطب در بستر پایگاه
- استفاده از متن، تصویر، صدا و سیما به صورت موردی و ترکیبی در راستای متنوع سازی محتوا

● باشگاه اندیشه به مثابه یک پروسه
در تعریف باشگاه اندیشه همواره چند پرسش مطرح می شود:
آیا باشگاه اندیشه یک روزنامه یا یک مجله اینترنتی است؟
آیا باشگاه اندیشه یک بانک مقالات است؟
آیا باشگاه اندیشه یک تریبون است؟
آیا باشگاه اندیشه یک کلوپ فکری یا یک تانک اندیشه است؟
آیا باشگاه اندیشه یک نیازمندی اندیشه است؟
شاید بتوان گفت زمانی این سئوالات پیش می آید که نگاه به باشگاه اندیشه، یک پایگاه مجازی به مثابه یک قالب و ظرف باشد. قالب و ظرفی که ممکن است مظروف آن هرکدام از موارد فوق باشد.
اما باید گفت نگاه اولیه به باشگاه اندیشه، یک پایگاه مجازی به مثابه یک پروسه است. پروسه ای که شامل:
1- درون داد
2- پردازشگر
3- برون داد
می باشد.
درون داد این پروسه اندیشه، دانش و معرفتی است که بری از هرگونه بی اخلاقی و هتاکی به افراد و اندیشه ها ی دیگر باشد.
پردازشگر این پروسه همچون چرخ گردانی است که اندیشه های گوناگون را به هم می زند و در معرض دید و نقد قرار می دهد و در کنار این پردازش هموراه معرفت حقیقی را به مثابه چراغی راهنما در نقطه نظر دید می گنجاند.
برون داد باشگاه اندیشه مبتنی بر فرمایش علی(ع)( آراء را به هم زنید تا از دل آن ثوابی برخیزد)، از آنجایی که صورت یک ترکیب شرطی را شکل می دهد، امری ثواب و مبتنی بر حقیقت خواهد بود.
پروسه باشگاه اندیشه از این نگاه دربرگیرنده ی همه ی موارد قبل نیز خواهد بود. یعنی باشگاه اندیشه هم یک روزنامه است، هم یک بانک اندیشه، هم یک تریبون، هم یک تانک اندیشه و هم یک نیازمندی اندیشه که در یک پروسه، مدیریت و جهت دهی می شود.

● باشگاه اندیشه به مثابه یک نقطه کانونی اندیشه در شبکه مجازی
باشگاه اندیشه به مثابه یک نقطه از شبکه مجازی تبدیل شدن به یک نقطه کانونی را به مثابه جایگاه اصلی خود دنبال می کند. لذا در این راستا موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
- روزآمدسازی دینامیکی و نرم افزاری
- اتصالات شبکه ای و لینک های پرمحتوا و پربازدید
- کمیت و تنوع اقناع کننده و قابل توجه

رایانامه: bashgah.net

مطالب

تعداد: 12655
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر