جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1808
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3145 بازدید

ماهنامه رواق اندیشه توسط مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، منتشر می شود. این ماهنامه در زمینه مباحث اندیشه و علوم انسانی فعالیت می کند.

● صاحب امتیاز: مرکز پژوهش‌های سالامی صدا و سیما
● مدیر مسئول: عباس معلمی
● سردبیر: سید حسین هاشمی
● نشانی: قم، بلوارامین، ک 7، پ 12، صندوق پستی 7118 – 37165، مجله رواق اندیشه


موضوعات

ساختار درختی