دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1716
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2827 بازدید

فصلنامه فرهنگ در حوزه علوم انسانی به درج مقالات می‌پردازد. هر شمارة این نشریه به یک حوزه علمی ـ پژوهشی اختصاص دارد. نویسندگان و مترجمان محترم می‌توانند آثار خود را در یکی از زمینه‌های ادبیات، تاریخ، حکمت و دین، فلسفه، زبان‌شناسی (همگانی و باستانی)، علوم‌اجتماعی و اقتصاد به دفتر فصلنامه ارسال دارند.

● صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی
● مدیر مسئول: مهدی گلشنی
● نشانی: تهران، 14374، بزرگراه کردستان، خیابان 64، صندوق‌پستی 6419-14155
● تلفن:3-88046891
● فاکس:88036317


رایانامه: farhang@ihcs.ac.ir

موضوعات

ساختار درختی