شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بر خط: 2891
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1901 بازدید

فصلنامه علوم اطلاع رسانی وابسته به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران می باشد. این نشریه به صورت تخصصی به بحث اطلاع رسانی و جامعه اطلاعاتی می پردازد.

رایانامه: journal@irandoc.ac.ir

موضوعات

ساختار درختی