سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1123
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2398 بازدید

نامه جامعه، ماهنامه ای فرهنگی، اجتماعی است که توسط جامعه الزهرا(س) و برای استفاده عموم منتشر می شود.

● مدیر مسؤول: مرضیه معینی
● سردبیر: آذردخت نخعی
● پست الکترونیکی:
● تلفن: 2112400-251
● دورنگار: 2112236-251

رایانامه: nashrieh@j-alzahra.org

موضوعات