دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2989
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1616 بازدید

پایگاه اطلاع رسانى دانش سیاسى اسلام به منظور ایحاد تفاهم و تعامل فرهنگى در زمینه هاى اندیشه و تاملات دینى در حوزه سیاست و پاسخ گویى به تقاضاهاى حضور دین در عرصه هاى اجتماعى-سیاسى تاسیس شده است. به همین منظور اطلاع رسانى در حوزه هاى علم سیاست، فلسفه سیاسى و فقه سیاسى را شامل مى شود که این مجموعه بر اساس امور تجربى مبتنى بر آموز هاى دینى در حوزه سیاست و کارآمدى حیات سیاسى، تاملات عقلانى در حوزه زندگى سیاسى و سایر تاملات مستند به متون دینى در حوزه حیات سیاسى و تنظم عمومى جامعه فعالیت مى نماید.
به طور کلى اهداف راه اندازى این پایگاه شامل موارد زیر مى شود:
- تبادل نظر و آشنایى با جایگاه دانش سیاسى اسلام.
- ترویج آموزه هاى سیاسى اسلام.
- شناسایى منابع معرفت سیاسى اسلام در دو حوزه شرع و عقل.
- تبادل نظر با دانشوران در حوزه معرفت هاى سیاسى.
- آشنایى با نحله ها و مکاتب سیاسى و مقایسه آنها با دانش سیاسى اسلام و سرانجام کاوشى در حوزه روش شناسى دانش سیاسى اسلام به عنوان یک رشته علمى مستقل که خود مجموعه اى از مبانى، قواعد، قلمرو و ... مى باشد.
- شناسایى مدل هاى گوناگون و ارتباط آنها در حوزه دانش سیاسى اسلام.

رایانامه: info@iranpolitics.net

موضوعات