پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1467
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3098 بازدید

فصلنامه قبسات یکی از نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشد. این فصلنامه در حوزه دین، فلسفه و فرهنگ به فعالیت می پردازد و هر شماره آن به موضوعی خاص اختصاص دارد.

● مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
● سردبیر: محمد محمدرضایی
● تلفن: 4-88734863
● نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان دوم ، پلاک 33
● صندوق پستی: 444-13145

رایانامه: qabasat@slamic-iict.org

موضوعات

ساختار درختی