یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 984
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2400 بازدید

دو ماهنامه بیناب با هدف توجه بیشتر به مبحث هنر دینی و تبیین رابطه این دو حوزه منتشر می‌شود. این نشریه می‌کوشد با توجه خاص به مسائل مبتلا به جامعه هنر ایران، مباحث نظری_کاربردی در عرصه هنر را بررسی و تحلیل و براساس این بررسی ها استخراج نتیجه و ارائه راهکار نماید.
این نشریه علاوه بر طرح مباحث نو و نگاه انتقادی به نگره‌های پیشین، به نیازهای جامعه هنری نیز توجه نشان می‌دهد.
تدوین و تهیه محتوای نشریه بیناب برعهده پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و سردبیری آن برعهده دکتر مرتضی گودرزی (دیباج) است.
نشریه بیناب با حدود 300 صفحه در هر شماره، پژوهندگان عرصه فرهنگ و هنر، فعالان عرصه هنر دینی، کارشناسان هنری و صاحبنظران و تصمیم‌گیران عرصه ادبیات، فرهنگ و هنر را به عنوان مخاطبین خود برگزیده است.
بیناب. پذیرای نگاهها و دیدگاههای مختلف و عرضه گفت‌وگوی آنهاست.
واژه بیناب در فرهنگ دهخدا به معنای چیزهایی است که مردم با صفا را در حالت مکاشفه دیده می‌شود.
● مدیر مسئول: دکتر حسن بنیانیان
● سردبیر: دکتر مرتضی گودرزی(دیباج)

موضوعات

ساختار درختی