دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1710
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7324 بازدید

فصلنامه معرفت فلسفی یکی از نشریات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است. این فصلنامه به صورت تخصصی در حوزه فلسفه منتشر می شود. در معرفی این نشریه چنین می خوانیم:
معرفت فلسفی فصل‌نامه‌ای علمی پژوهشی در زمینة علوم فلسفی است. قلمرو این نشریه، طیف وسیعی از مبنایی‌ترین دانش‌ها از معرفت‌شناسی، منطق، مابعدالطبیعه، و هستی‌شناسی، تا مراتب مختلف فلسفه‌های مضاف، همچون فلسفة علم، فلسفة اخلاق، و فلسفة دین را فرا می‌گیرد. این موضوعات، به تناسب، به شکلی ترکیبی یا در قالب ویژه‌نامه‌های اختصاصی منتشر خواهند شد.

● صاحب امتیاز: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی
● مدیر مسؤول: علی مصباح
● سردبیر: محمود فتحعلی
● نشانی: قم، بلوار امین، بیست‌متری گلستان، گلستان 2، پلاک 11
● صندوق پستی: 186ـ37165
● تلفن: 2936054 و 2936008 (0251) دورنگار: 2934483 (0251)

رایانامه: marifat@qabas.net

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر