دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1605
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2777 بازدید

فصلنامه فقه و حقوق یکی از نشریات تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشد. این فصلنامه در حوزه فقه و حقوق به فعالیت می پردازد.

● مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
● سردبیر: احمد حاجی ده آبادی
● تلفن: 4-88734863
● نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان دوم ، پلاک 33
● صندوق پستی: 444-13145

رایانامه: m.feqh@ahoo.com

موضوعات

ساختار درختی