یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1273
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2230 بازدید

فصلنامه گلستان هنر نخستین نشریة تخصصی تاریخ هنر و معماری در ایران است. این فصلنامه توسط فرهنگستان هنر منتشر می شود.
دامنة تاریخی موضوعات مقالات از پیش از تاریخ تا زمان معاصر را در بر می‌گیرد. بنابر این، هم بررسی های باستان‌شناسانه و هم مطالعه و نقد آثار هنر، حتی آثار هنر معاصر، به شرط آنکه از منظر تاریخی انجام گرفته باشد، در حیطة موضوع مجله می‌گنجد.

● مدیر مسئول: میرحسین موسوی
● سردبیر: مهرداد قیومی

موضوعات

ساختار درختی