پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3140
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2608 بازدید

فصلنامه آیینه معرفت (Ayeneh Marefat) به صاحب امتیازی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1382 منتشر می گردد. این فصلنامه در حوزه فلسفه و کلام فعالیت می نماید.
● مدیرمسئول: دکتر حسن سعیدی
● سردبیر: دکتر منوچهر صانعی
● هیأت تحریریه:
- دکتر محمدابراهیمی ورکیانی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
- دکترسیدعلی اکبر افجه ای(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
- دکتررضااکبریان(استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
- دکترمحسن جوادی(استادیار دانشگاه قم)
- آیت الله حسن سعادت مصطفوی(دانشیاردانشگاه امام صادق)
- دکترحسن سعیدی(استادیاردانشگاه شهیدبهشتی)
- دکتر محمدعلی شیخ(استاددانشگاه شهید بهشتی)
- دکترمنوچهر صانعی(استاد دانشگاه شهید بهشتی)
- دکتر قربان علمی (دانشیار دانشگاه تهران- دانشکده الهیات)
● نشانی: تهران، دانشگاه شهید بهشتی، گروه معارف اسلامی
● تلفکس: 22431785
● تلفن: 2527 2990

رایانامه: ayenehmarefat@sbu.ac.ir

موضوعات