پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1379
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2876 بازدید

فصلنامه فلسفه که از اوایل دهه پنجاه شمسی در گروه فلسفه دانشگاه تهران ویرایش و منتشر می شود قدیمی ترین و معتبرترین مجله تخصصی فلسفه به زبان فارسی است که علیرغم فراز و نشیب ها تا کنون به صورت ضمیمه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر می شده است. بنا به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، شورای گروه فلسفه تغییراتی در کادر مسولان این نشریه ایجاد کرد و ضمن تغییر سردبیر و تعیین هیأت تحریریه جدید، این نشریه مستقل از نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انتشارمی یابد. در ادامه به منظور بهینه کردن کیفی و ارتقا آکادمیک این مجله در سطح بین المللی، این نشریه به صورت دو زبانه منتشر می شود و مقالات پژوهشی ارسال شده از سوی اهل فلسفه را به فارسی و انگلیسی در همه زمینه های فلسفه برای چاپ ارزیابی می کند.
فلسفه مقالات پژوهشی با کیفیت مقبول را بر اساس رای حد اقل دو داور برای چاپ برمی گزیند. مقالات ارسال شده باید هم از لحاظ محتوی و هم از لحاظ صورت با موازین پژوهشی و معیارهای آکادمیک نگارش یافته باشند و حاوی نظر یا نکته تازه ای در وادی فلسفه باشند. فلسفه همچنین یادداشت های آکادمیک را که در نقد مطالب یک مقاله مندرج در فلسفه نوشته شده باشد برای چاپ ارزیابی می کند. همچنین مجله از معرفی و نقد کتاب نیز استقبال می نماید.

● مدیر مسئول: حسین غفاری
● سردبیر: محمود خاتمی
● فکس: 66407550
● تلفن: 61113086
رایانامه: philosophy@ut.ac.ir

موضوعات

ساختار درختی