دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1889
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3537 بازدید

فصلنامه روان شناسی و دین یکی از نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) می باشد که توسط گروه روان شناسی این موسسه از بهار 1386 منتشر می گردد. در معرفی این نشریه چنین می خوانیم:
از آن‌جا که دین به منظور هدایت، تربیت و پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی انسان طراحی شده، آموزه‌های آن متناسب با فطرت و هماهنگ با نیازهای جسمانی و روانی انسان تنظیم شده است. بنابراین برای شناخت ماهیت انسان و کشف قانون‌مندی‌های روانی وی باید به آموزه‌های دینی و مبانی آن توجه نمود تا زمینه بهتری برای پژوهش‌های علمی درباره فرایندهای روان‌شناختی فراهم گردد و بدین ترتیب، تعامل روان‌شناسی و دین شکل گرفته و راه برای تأثیرگذاری همه‌جانبه این دو منبع معرفتی بیش از پیش فراهم آید. با این نگاه، گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نیمه دوم سال 1385، اقدام به تهیه و انتشار فصلنامه علمی ـ تخصصی روان‌شناسی و دین نمود که اولین شماره آن در بهار 1386 پا به عرصه مطبوعات گذاشت تا با ایجاد زمینه علمی مناسب، از آرای صاحب‌نظران این دو حوزه معرفتی بهره‌مند شود.

● مدیر مسئول: ناصر سقای بی‌ریا
● سردبیر: ابوالقاسم بشیری
● نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دفتر فصلنامه روان‌شناسی و دین.
● تلفن: 2113685ـ0251
● دورنگار: 2936002ـ0251

رایانامه: Psyrm@Qabas.net

موضوعات

ساختار درختی