شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2831
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6761 بازدید

فصلنامه فرهنگ عمومی، فصلنامه ای فرهنگی - اجتماعی است که در هر شماره به موضوع خاصی از مسائل فرهنگی جامعه و روز می پردازد. علاوه بر آن فعالیت های شورای فرهنگ عمومی کشور و استانها از طریق آن منعکس می شود.

● صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
● مدیر مسئول: مهندس منصور واعظیآدرس اینترنتی: pcci.ir/faslname

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 4

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر