سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1503
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2851 بازدید

مجله جامعه شناسی ایران توسط انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می گردد. این فصلنامه در حوزه مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی فعالیت می نماید.

● صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی ایران
● مدیرمسئول: سیدحسین سراج‌زاده

رایانامه: m.jameshenasi@isa.org.ir

موضوعات