دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1910
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1818 بازدید

دوفصلنامه پژوهش علوم سیاسی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر می گردد. این نشریه در حوزه علوم سیاسی به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
● مدیر مسئول: دکتر حسینعلی قبادی
● تلفن: 66497561-2 (021)
● نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید نظری، پلاک 89

رایانامه: j.political@ihss.ac.ir

موضوعات