جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1429
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1565 بازدید

دوفصلنامه مطالعات ایرانی توسط مرکز تحقیقات فرهنگ و زبانهای ایران منتشر می گردد. این فصلنامه در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان های ایرانی به فعالیت می پردازد.

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات فرهنگ و زبانهای ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
تلفن: 09131415394 (0341)
فاکس: 3221447 (0341)
نشانی: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان ایران، مجله ی مطالعات ایرانی
صندوق پستی: 133-76175

رایانامه: rfarhang@mail.uk.ac.ir

موضوعات

مناطق