دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1687
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2992 بازدید

موسسه گفتگوی دینی سازمانی مردم نهاد است که نزدیک به سه سال از شروع فعالیت های فکری و فرهنگی آن می گذرد. در تاریخ 25/6/1386 از سازمان ملی جوانان اعتبار نامه دریافت نموده است.
تلاش موسسه گفتگوی دینی این است که پلی فکری و فرهنگی میان ایران و جهان اسلام باشد. گفتمان موسسه در سطح بین الملل شامل عناصر وحدت اسلامی، حمایت از مقاومت، عدالت خواهی و مبارزه با تعصب های کور طائفه ای.

رایانامه: admin.alhiwar@gmail.com

موضوعات