جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1259
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2132 بازدید

هفته نامه برنامه وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می باشد. این هفته نامه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کند.

● صاحب امتیاز: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری
● مدیر مسئول: فضل ا... میرزاوند
● تلفن: 33274255 (021)
● فاکس: 33274068 (021)
● نشانی: تهران، میدان بهارستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
● صندوق پستی: 197-11365

رایانامه: barnameh@mporg.ir

موضوعات