دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1974
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2552 بازدید

پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران از تاریخ 26/11/1379 کار خود را آغاز کرده است. عمده فعالیت های این مرکز طی سال های گذشته عبارت اند از:
1- برگزاری دو سمینار با عناوین: فرهنگ و زبان های ایرانی (آبان 1379) و اساطیر و نمادهای ایرانی (خرداد1380)
2- انجام طرح های پژوهشی
3- انتشار مجله علمی – ترویجی مطالعات ایرانی
4- گشایش رشته فرهنگ و زبان های باستانی در مقطع کارشناسی ارشد.

● نشانی: کرمان - بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران
● تلفن: 3221060 - 0341، 3202212 - 0341
● نمابر: 3221060 - 0341
● صندوق پستی: 133 - 76175

رایانامه: ciic@mail.uk.ac.ir

موضوعات

مناطق