پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3218
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2889 بازدید

فصلنامه نامه قم، فصلنامه ای فرهنگی پژوهشی است که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم منتشر می شود. این فصلنامه در موضوعات فرهنگی و مذهبی به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم
● مدیر مسئول: محمد مهدی احمدی
● سردبیر: آیت پیمان
● آدرس: قم، خیابان معلم، کوچه شماره 9، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوعات