سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2394
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1994 بازدید

Xenophanes
زنوفان (470-570 پ م). در قرن پنجم پیش از میلاد شاهد ظهور فلسفه جدیدی در مستعمره یونانی الئا در جنوب ایتالیا هستیم که فلسفه اینان به الئایتیسم معروف گشت که این فلسفه را باید نطفه فلسفه خردگرایی محض یا Rationalism دانست موسس این مکتب زنوفان می باشد
زنوفان در سال 570 قبل از میلاد در یونا یعنی قسمت آسیایی یونان باستان به دنیا آمد. او در طی جنگهای ایران و یونان از زادگاهش مهاجرت می کند و به سیسیل پناهنده می شود که بعدها در آنجا به عنوان موسس مدرسه الئیها شهرت می یابد. بیشتر اطلاعات ما از زنوفان از قطعات شعر به جای مانده از اوست.
زنوفان لبه تیز اشعار خود را رو به اشعار اساطیری هومر و هزوید می کند و آنها را به خاطر دو جنبه شان به سخره می گیرد. اعتراض اول زنوفان به هرودت و هزوید فروانی بی حد و حصر خدایان اشعار آنهاست. جنبه دیگری که زنوفان به شدت از آن انتقاد می کند، شیوه صورتگری خدایان در این اشعار اساطیریست که در این اشعار اغلب خدایان به صورت انسانها فرض شده اند و برای آنها صفاتی نظیر صفات انسانی تصور شده است. برای مثال او اعتراض خود را در جایی اینچنین بیان می کند : اگر شیرها و اسب ها قادر به نقاشی بودند خدایان را به شکل شیر و اسب می کشیدند.
برای زنوفان خدا یکی است و فاقد صورت انسانی دارای قدرت و بدون حرکت. خدای او علت و سبب همه چیز است بدون اینکه نیاز داشته باشد کاری انجام دهد. او بوسیله خرد بر همه جا سیطره دارد. او خدا را به نوعی معادل با کیهان می داند. او همه جهان را یکی و خدایی می داند. زنوفان می گوید اشیا و اجسام را نامهای دیگری از خدا هستند و درتوضیح غیر متحرک بودن خدا این مطلب را ذکر می کند که اگر خدا همه چیز است پس کجا می تواند برود.
همانطور که مشاهده شد زنوفان به نوعی وحدت وجود اعتقاد دارد که قرنها بعد ادامه این افکار نزد عقل گرایانی نظیر اسپینوزا مشاهده می کنیم.
در کتب فارسی نام زنوفان به شکلهای کسنوفانس و کسینوفانوس هم آمده است. وی در سال 470 پیش از میلاد وفات کرد.

منابع:
http://philosophers.atspace.com/xenophan.htm

موضوعات

مناطق