سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2379
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1882 بازدید

سید کاظم اتحاد معروف به سرکشیک زاده متولد 1268 پس از طی تحصیلات مقدماتی به آموختن زبان و ادبیات فارسی و عربی پرداخت و دروس حوزه ای را تا سطح فرا گرفت. وی از جمله فعالان نهضت مشروطیت بود که در روزنامه های متعدد آن روز مقاله می نوشت. از جمله روزنامه دست راستی اتحاد به مدیریت وی و همکاری سید احمد یزدان پناه، همچنان روزنامه ایران و هفته نامه فکاهی امید که مدتی عضو جبهه آزادی به حساب می آید و روزنامه تجدد. (لازم به ذکر است که روزنامه امید در خرداد 1321 به علت درج پاره ای مطالب بر ضد مذهب توقیف شد که این توقیف بار دیگر در شهریور 1322 تکرار گردید).
با انتخاب نظام الدوله (خواجه نوری) به سمت فرماندار قزوین در سال 1298ش سید کاظم اتحاد سرکشیک زاده که از دوستان فرماندار بود به قزوین فرا خوانده شد و کار سازماندهی بلدیه قزوین به او واگذار شد و او سازمان مرتبی را با شعبه هایی چند و تعیین اعتبار مشخص برای بلدیه قزوین ترتیب داد.
وی در سال 1301 وارد حزب رادیکال داور شد و امتیاز روزنامه اتحاد را گرفت. روزنامه اتحاد که از سال 1300ش در طهران به طور روزنامه تأسیس و منتشر می شد خوانندگان بسیاری داشت و در جهت تضعیف قاجاریه گام برمی داشت. مدیر و مؤسس آن به پاس خدمات مطبوعاتی به دستور سردار سپه در دوره پنجم از لاهیجان به وکالت مجلس انتخاب شد و ظاهرا جزء طرفداران حکومت رضاخان بود ولی گاهی جانب مدرس را می گرفت و با او همکاری می کرد، به طوری که در سفر جنگی رضاخان به خوزستان که بدون اطلاع مجلس انجام گرفته بود در جلسات سری مجلس مدرس و عده ای از دوستان او، عمل سردار سپه را تقبیح نمودند. سرتیپ یزدان پناه حاکم نظامی تهران و سرهنگ کریم آقا بوذرجمهری کفیل بلدیه گزارش جلسات را به اطلاع سردار سپه می رساندند و در نتیجه رضاخان کینه او را در دل گرفت و با وجود فعالیتهای جدی در جریان خلع قاجاریه و تفویض سلطنت به وی، کینه فرمانده کل قوا از وی زائل نشد و از انتخاب مجدد سرکشیک زاده جلوگیری کرد.
در 29/12/1302 طی تلگراف پیشنهادی که از سوی ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سیاست سلاطین قاجاریه و رأی به انقراض سلطنت خانواده مذکور به مجلس شورای ملی داده شد و سرکشیک زاده از جمله افرادی بود که ذیل تلگراف را امضا کرد و خواستار آن بود. وی در شهریور 1303 تقاضای خود را مبنی بر طرح مسئله بودجه دربار از طرف کمیسیون بودجه و تعیین منبع آن اعلام کرد. همچنین در جلسه رسمی مجلس شورای ملی منعقده در روز سه شنبه 17 شهریور 1303 طرح پیشنهادی خود را در خصوص مخالفت با اعطای القاب اعلام کرد.
سرکشیک زاده یکی از طرفداران سیدضیاءالدین دو سال و نیم بعد از کودتا در مقاله ای با عنوان «مبارزه طبقاتی» بدون آنکه از سید ضیاء الدین نامی ببرد به آثار مثبت کودتا پرداخت. و همچنین از علل سقوط کابینه سه ماهه، نداشتن یک طبقه ریشه دار همانند اشراف را ذکر می کرد.
سرکشیک زاده با وساطت علی اکبر داور نزد سردار سپه، با رتبه قضایی به ثبت کل رفت و سمت ریاست بازرسی را به عهده گرفت. درسال 1308 زین العابدین رهنما، مدیریت روزنامه یومیه و رسمی ایران را به او سپرد تا اینکه وی پس از چندی امتیاز روزنامه امید را گرفت سرانجام در سال 1324 در تهران درگذشت.

منابع و مأخذ
1. یغما، سال 19، ش 12-1.
2. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین ج3، ص 1751-1750.
3. شرح حال رجال سیاسی نظامی معاصر ایران، ج2- دکتر عاقلی، ص 97-796.
4. سالنامه دنیا، سال 4، ص 110.
5. صورت مذاکرات مجلس پنجم.
6. سیدضیاءالدین طباطبایی و فلسطین، رضا آذری.

منابع:
1. http://www.iichs.org

موضوعات

مناطق