یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
واحد های اندازه گیری یونیورس

ساژنی: واحد طولی معدل 2.13 متر
آریشن: واحد طولی معادل 72 سانتی متر
کوپک: واحد پول روسیه معادل یک صدم روپل
پوت: واحد وزن روسیه معادل 16.38 کیلوگرم
زالوت نیک: واحد روسی وزن حدودا برابر 4.25 گرم
ورشوک: واحد روسی طول برابر 4.4 سانتی متر
دسیاتین: واحد سطح معادل چیزی بیش از یک هکتار
فونت: واحد وزنی معادل 489.5 گرم
ورست: واحد طولی روسی برابر 1.67 متر
کروگ: واحد روسی سطح معادل چهار هکتار
سانتیم: واحد قدیم پول فرانسه
ارش: واحد طولی است معادل فاصله نوک انگشت میانی تا تیزی آرنج
اسکویل: مقیاسی است که برای اندازه گیری تندی فلفل کورد استفاده قرار می گیرد
پالم: واحد طول در زمان قدیم بوده و دو نوع پالم وجود داشته است یکی 225 میلیمتر و دیگری 29 میلیمتر
اون: واحد طول قدیم که معادل با 1.188 متر بوده است.
پنت: واحد کپل قدیم و مساوی با 0.93 لیتر بوده است
تواز: واحد طول قدیم و مساوی با1.949 متر بوده است.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/45875 (Sun Jun 24 05:33:07 2018)