شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
معاد و هالیوود(2)

فایل حاضر، بخش دوم نقد و بررسی مجموعه فیلم های هالیوود با موضوع «معاد و هالیوود» است که به نقد و بررسی فیلم سینمایی « حس ششم» (sixth sense) می پردازد. این مجموعه توسط دفتر سینمائی بسیج دانشجوئی دانشگاه امام صادق(ع)، تهیه و تنظیم شده است.


http://bashgah.net/fa/content/print_version/49153 (Sat Nov 18 21:33:46 2017)