پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بعثت پیامبران

فایل حاضر سخنرانی محمد مهدی جعفری با عنوان «بعثت پیامبران» است که در تاریخ 20/9/1377 در دانشگاه شیراز ایراد شد.


http://bashgah.net/fa/content/print_version/51500 (Thu Mar 23 09:39:57 2017)