دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
پدیدار وحی از منظر مولانا و مقایسه آن با ارای الهی دانان متجدد

فایل حاضر سخنرانی مسعود رهبری با عنوان «پدیدار وحی از منظر مولانا و مقایسه ان با ارای الهی دانان متجدد» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


http://bashgah.net/fa/content/print_version/81890 (Mon Jul 16 18:53:31 2018)