شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
از عنصری تا سعدی و سیر قصیده سرایی

فایل حاضر، سخنرانی مهدی نوریان با عنوان «از عنصری تا سعدی و سیر قصیده سرایی» است که در همایش سعدی در قصیده در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 1/2/90 ایراد شد.


http://bashgah.net/fa/content/print_version/88037 (Sat May 26 20:03:17 2018)