یک‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Sun Dec 17 05:58:53 2017)