سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Tue Jan 24 06:12:13 2017)