یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Sun Jul 22 11:22:48 2018)