شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Sat Mar 24 17:33:38 2018)