سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Tue Feb 21 17:23:43 2017)