شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Sat Aug 19 05:24:44 2017)