سه‌شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Tue Jun 27 02:10:50 2017)