سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Tue Mar 28 15:20:23 2017)