پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
بی توجهی عربستان به مسئله فلسطین
http://bashgah.net/fa/content/print_version/94733 (Thu Oct 19 20:10:17 2017)