یک‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 4286
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1179 بازدید
سید جمال و اصلاح جامعه

نویسنده کتاب حاضر سعى کرده است با استفاده از منابع متنوع و فراوانى که فراهم آورده است، خطوط کلى و محورهاى اصلى اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادى درباره اصلاح جامعه مسلمین را به تصویر بکشد.
از این رو به زعم نویسنده محترم، مهمترین محورهاى فعالیت سیدجمال در راستاى رسیدن به هدف اصلاح عبارتند از:
1ـ جامعه (عوامل قوام، مناسبات فرد و جامعه، نقش نخبگان)
2ـ تبیین تحولات اجتماعى (اولویت فرهنگ، تقدم تغییر در افراد، نخبه گرایى، واقع نگرى)
3ـ تبیین رکود جامعه اسلامى (مسخ اندیشه دینى، فقدان دانش تجربى، رهبران نالایق، استعمار غرب، فقدان همبستگى اجتماعى)
4ـ تبیین علل پیشرفت غرب (اصلاحات دینى، علوم جدید، جامعه مدنى)
5ـ نقد جهان غرب (استعمار، فرهنگ)
6ـ جامعه و حکومت مطلوب
7ـ تبیین تجدید حیات اسلام (اولویت تحولات سیاسى، رستاخیز فکرى، خیزش عملى)
مى توان از نوشتار حاضر به عنوان نمونه مناسبى که با استفاده از روش تیپولوژى به موضوع احیاء و اصلاح جامعه مسلمین نظر مى کند، یاد کرد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

1 ـ مدخل: عصر سید جمال

2 ـ حیات و شخصیت سید جمال

3 ـ سید جمال مرد عمل

4 ـ اندیشه و آثار سید جمال

5 ـ اصلاح جامعه در اندیشه سید جمال
الف ـ جامعه
ب ـ تبیین تحولات اجتماعى
ج ـ تبیین رکود جامعه اسلامى
د ـ تبیین علل پیشرفت غرب
ه ـ نقد جهان غرب
و ـ جامعه و حکومت مطلوب
ز ـ تبیین تجدید حیات اسلام

تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ مهر ۱۳۸۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1