پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1630
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2030 بازدید
صهیونیسم مسیحى

پروتستانتیسم را مى توان به نوعى بازگشت و رجعت مسیحیان به «عهد عتیق» یا تورات نامید. نهضت پروتستانتیسم به طور مشخص با «لوتر» و آراء اعتقادى جدید او در خصوص مسیحیت آغاز مى گردد. لوتر خود پیش از آغاز نهضت پروتستانتیسم تحت تأثیر عمیق آموزه هاى فلسفى، تئولوژیک و جهان بینى عبرانى بوده است. «به هنگام تحقیق و پژوهش در خصوص لوتر به عنوان بزرگ ترین پیشواى پروتستانتیسم و این که او چگونه مجذوب چنین رویکردى گردید، با علاقه زائدالوصف او به دین عبرانى و منابع عبرانى روبرو مى شویم.»
تأثیرپذیرى لوتر و همفکران او از تئولوژى عهد عتیق در یک فرایند طبیعى موجب پیدایى تغییرات بزرگى در مفاهیم دینى کلیساى کاتولیک گردید، رویکرد «به بهشت دنیایى» به جاى «آخرت گرایى» مسیحى نشست. «ربح» و «ربا» که در مسیحیت کاتولیک تحریم شده بود در مسیحیت پروتستان تشریع گردید و پس از آن با سرعت و همراه با توسعه پروتستانتیسم در اروپا گسترش یافت. بزرگداشت یهودیان و برترداشتن قوم یهود و متعلق دانستن سرزمینهاى فلسطین تحت عنوان به اصطلاح «ارض موعود» و سرزمینهاى مقدس وعده داده شده به قوم یهود از جانب خداوند، شاخصه دیگر پروتستانتیسم لوترى بود. لوتر در این ستایش و تمجید از به اصطلاح «قوم برگزیده خداوند» به اندازه اى پیش رفت که شبهه یهودى بودن او در محافل مسیحى کاتولیک به صورت جدى مطرح گردید. خود او نیز با انتشار کتابى که تحت عنوان عیسى مسیح یک یهودى زاده شد3 در سال 1523م. به رشته تحریر درآورد، به این شبهه بیش از پیش دامن زد. او در این کتاب نوشت:
یهودیان خویشاوندان خداوند ما (عیسى مسیح) هستند، برادران و پسر عموهاى اویند، روى سخنم با کاتولیکهاست. اگر از این که مرا کافر بنامند خسته شده اند بهتر است مرا یهودى بخوانند.
ستایش لوتر از یهودیان در شرایطى که کلیساى کاتولیک به عنوان باور حاکم و مقتدر بر اعتقاداتى کاملاً ضد یهودى استوار بود این شبهه را به طور فزاینده مطرح مى ساخت که پروتستانتیسم، مسیحیتى است که بنیادها و شالوده هاى آن یهودى است و شاید این نظر به نحوى بیانگر پیدایى مسیحیت یهودى بود.
تحول باور مسیحى ـ یهودى و تبدیل آن به مسیحیت صهیونیستى به عنوان ایدئولوژى پروتستانهاى قرون میانه توسط پیوریتنها صورت پذیرفت. «این فرقه پروتستان که ساختار هنجارهاى اخلاقى آن تماما منطبق با تورات بود و به عنوان یهودیگرى انگلیسى شناخته مى شد» توسط فردى کالوینیست پروتستان، به نام «ویلیام تیندل» پایه گذارى شده و در اروپا گسترش یافته بود و خود شاخه اى از کالوینیسم به حساب مى آمد.
قدرت گرفتن پیوریتانیسم موجب پدید آمدن دیدگاه جدیدى نسبت به یهودیان گردید. با گسترش کالوینیسم، یهودیان مورد علاقه و احترام پیروان آن قرار گرفتند؛ چرا که آنها بر مبناى تئولوژى پیوریتانیسم، حافظان فرهنگ و زبان تورات بودند. لذا براساس اعتقادات پیوریتنها قبل از بازگشت مجدد مسیح باید یهودیان به سرزمینهاى مقدس بازمى گشتند.
نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم و چگونگی شکل گیری صهیونیسم مسیحی به معرفی سازمان ها و نهادهای مروج اندیشه صهیونیسم مسیحی در جهان می پردازد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

● مسیحیت صهیونیستى، فرایند تاریخى ـ دینى پروتستانتیسم

● صهیونیزم مسیحى چیست؟

● تاریخچه صهیونیسم مسیحى

● پیوریتنها و صهیونیسم مسیحى

● پروتستانها و صهیونیسم مسیحى

● سازمانها و نهادهاى صهیونیستى مسیحى

● صهیونیست ـ مسیحى ها، آمریکا و اسرائیل

تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ مهر ۱۳۸۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : نصیر صاحب‌خلق
عناوین
رسته: 1