پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1600
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1826 بازدید
ایستارهای انفعالی در فضای مدرن

نوشتار حاضر تتبع و کنکاشى است از روند تاریخى ایدئولوژیک شدن دین مسیحیت در غرب، بر پایه تحلیل جریان ها و رویکردهاى دینى در الهیات مسیحى.
در این تحلیل تلاش مى شود فرایندى تدریجى ایدئوژیک شدن دین را همگام با تحولات تدریجى الهیات مسیحى مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس، ایدئولوژیک شدن دین را در معنا و بار جدیدش یعنى نظام فکرى و عقیدتى معطوف به دنیا را در بستر تحولات درونى الهیات مسیحى که در مواجهه با شرایط و فضاى مدرن حادث شده است اثبات کند. از این رو مى توان نتیجه گرفت که روند حاکم بر الهیات مسیحى حرکت از ایده آن جهانى و آخرت گرایى به سوى ایده این جهانى و دنیاگرایى در شکل ایدئولوژیک آن، مى باشد.
این نوشتار در صدد است که تأثیر رویکردهاى جدید الهیات مسیحى را درهم افق کردن و مطابقت دادن دین مسیحیت با فضاى مدرن را نشان دهد. از این رهگذر تأثیر فضاى مدرن در ایجاد یک دین دنیوى که نویسنده از آن به دین ایدئولوژیک تعبیر مى کند، روشن مى گردد.
در حقیقت دین ایدئولوژیک محصول یک جریان دیالکیتکى میان الهیات مسیحى و فضاى جدیدى مى باشد و در این رابطه دیالکتیکى فضاى مدرن و اقتضائات جدید در ایجاد سویه هاى جدید دینى مؤثر واقع شده، الهیات مسیحى یک موضع و ایستار انفعالى را در برابر آن اخذ کرده لذا با شتاب و تحول جدید آن نیز تحول پیدا مى کند. دین دنیوى دین ایدئولوژیک حاصل تبعیت کامل دین از فضاى نو و مدرن و چیرگى بلا منازع آن بر رهیافت هاى جدید دینى مى باشد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

1. تاریخ عمومى و مفهومى ایدئولوژى در غرب
1 ـ 1. دین و ایدئولوژى قبل از تکوین سازمان کلیسا
1 ـ 1 ـ 1. ایدئولوژى دینى در دین مسیحیّت
2 ـ 1 ـ 1. وضعیت دین مسیحى در سده هاى اول
3 ـ 1 ـ 1. دین مسیحى و عدم اقتضاء تلقى حداکثرى از ایدئولوژى
4 ـ 1 ـ 1. دین مسیحى و اقتضاء تلقى حداقلى از ایدئولوژى
2 ـ 1. وضعیّت دین و ایدئولوژى بعد از تکوین دستگاه حکومتى کلیسا
1 ـ 2 ـ 1. وضعیّت دین و ایدئولوژى در قرون وسطى
2 ـ 2 ـ 1. وضعیت دین و ایدئولوژى در عصر رنسانس
3 ـ 2 ـ 1. خلاصه و حاصل کلام

2. جریان هاى دینى و ایدئولوژیک شدن در غرب
1 ـ 2. جریان دینى الهیات قرون وسطى
1 ـ 1 ـ 2. الهیات اگوستین
2 ـ 1 ـ 2. الهیات اکویناس
3 ـ 1 ـ 2. مبانى معرفت شناختى و ایدئولوژیک شدن دین از منظر آن دو
2 ـ 2. جریان دینى و الهیات دوره رنسانس
1 ـ 2 ـ 2. الهیات انسان گرا
2 ـ 2 ـ 2. الهیات پروتستان

تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ دی ۱۳۸۶
به نقل از: هفته نامه پگاه حوزه، شماره های 143، 144، 145
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1