پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1602
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2147 بازدید
فضیلت جهان وطنی

مباحثات جامعه شناختی در مورد جهانی شدن از جایگاه دین در عصر جهانی غفلت می کنند. این غفلت با توجه به نقش خلاق ادیان جهان در شکل دادن به فرایندهای مدرن شدن و جهانی شدن دشواری آفرین است. این مقاله، جهانی شدن را مرحله ی خاصی از فرایند کلی مدرنیت می بیند و دین را بر مبنای چهار پارادوکس در نظر می گیرد. پارادوکس اول (پارادوکس نیچه)، گویای آن است که بر خلاف فهم متداول، بنیادگرایی شکلی از مدرن شدن است. با وجود اینکه ممکن است بنیادگرایی دینی واکنشی به التقاط به وجود آمده توسط جهانی شدن باشد، اما واکنشی سنتی نیست. پارادوکس دوم (پارادوکس پارسنز)، چنین می گوید که مدرن شدن و جهانی شدن دین را به صورت فضای نهادی خاص و مجزا از جامعه می سازد و بدین ترتیب دین را به مشکل مدرنیت تبدیل می کند. بنیادگرایی تلاش می کند این الگو را معکوس نماید و دین بنیادگرا در جوامع حاشیه ای نظام جهانی، نسخه ی غربی دین مدرن شده را به چالش می کشد. پارادوکس سوم (پارادوکس مک لوهان)، بر آن است که در دهکده ی جهانی ارزش های دینی، نشانه ی غیر قابل قیاس بودن نظام های فرهنگی است، اما نسبی گرایی در عمل حفظ نمی شود و جهانی شدن به صورت پارادوکسیکال، نیاز به عمومیت یابی حقوق بشر را افزایش می دهد. در حالی که ملی گرایی به عنوان چهارچوبی برای فرهنگ ها با کوشش هایی برای بسط نظام های کلی گفتمان حقوق تعارض دارد، روشن نیست که خلق نظام های حقوق جایگزین (مانند اخلاقیات آیین کنفسیوس) به سرعت شدنی باشد. پارادوکس آخر (پارادوکس مونتی) به بررسی تناقض بین شرق شناسی به عنوان نتیجه ی ضروری کشف غیریت، و غیریت به عنوان تجربه ای لازم برای اومانیسم جهان وطنی می پردازد. این مقاله با بحثی پیرامون امکان فضایل جهان وطنی در زمینه ی این پارادوکس های جهانی شدن و دین به پایان می رسد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

تقدیم: پارادوکس های دین و مدرنیت

1. پارادوکس نیچه: بنیادگرایی به مثابه ی مدرنیت

2. پارادوکس پارسنزی: رشد دین و وضعیت زنان

3. پارادوکس مک لوهان: حقوق جهانی و نسبی گرایی فرهنگی

4. پارادوکس مونتی: مسأله شرق شناسی

فضیلت جهان وطنی: پارادوکس اخلاقی

فرجام کلام: "تذبذب" جهان وطنی

تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ دی ۱۳۸۶
به نقل از: فصلنامه راهبرد یاس، شماره 8
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : برایان ترنر
عناوین
رسته: 1