پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 589
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1435 بازدید
فلسفه شهروندی و عرصه مدنی

فایل حاضر سخنرانی عباس منوچهری با عنوان فلسفه شهروندی و عرصه مدنی می باشد که در همایش نظارت همگانی، شهروندی، توسعه سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در تاریخ 30/11/1386 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ خرداد ۱۳۸۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : عباس منوچهری
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1