شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2605
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2738 بازدید
مدرنیسم، اخلاق و عقلانیت

نوشتار حاضر از منظر عقلانیت مدرن به مفهوم اخلاق در جهان غرب می نگرد و با طرح عقلانیتٍ مجرد از اخلاقیت و عقلانیت اخلاقی به بحث حقیقت مکارم‌ اخلاق و پیوندهای آن با دین می پردازد. سپس سه وجه ممکن دربارة پیوند میان اخلاق و دین از نگاه فلاسفه را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از:
- تبعیت اخلاق از دین
- تبعیت دین از اخلاق
- استقلال اخلاق از دین
در پایان نویسنده اصول نظریه اخلاقی اسلامی را به شرح زیر بر می شمارد:
- اصل «اخلاقی بودنِ انسان»
- اصل «دینی بودن اخلاق»
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

● عقلانیت یا اخلاقیت

● حقیقت مکارم‌ اخلاق و پیوندهای آن با دین
1. تبعیت اخلاق از دین
2. تبعیت دین از اخلاق
3. استقلال اخلاق از دین

● نقد ادعای استقلال اخلاق از دین

● اصول نظریة اخلاقی اسلامی
1. اصل «اخلاقی بودنِ انسان»
2. اصل «دینی بودن اخلاق»


تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ شهریور ۱۳۸۷
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۷/۰۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : مهشید صفایی
عناوین
رسته: 1