دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1346
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2017 بازدید
"مواجهه با اخلاق ارسطویی" منتشر شد

کتاب "مواجهه با اخلاق ارسطویی: اخلاق قدیم و جدید" تألیف اوگن گارور از سوی انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش مهم زندگی فکری ارسطو این بود که زندگی خوب چیست. این پرسش در جهان ما دچار قبض و بسطهای بسیاری شده است.
پاره‌ای افراد در جهان ما بر این نکته دست گذاشته‌اند که زندگی خوب را می‌توان با عمل خوب معادل گرفت و عده‌ای دیگر بر پرورش استعدادها و قابلیتها تأکید کرده‌اند.
مؤلف در این کتاب اما می‌خواهد نشان دهد پرسش ارسطویی برای زمانه ما هم کارآمد است و می‌توان آن را چنان تقسیر کرد که برای نظام اخلاقی ما هم حرفهایی را برای گفتن داشته باشد.

تاریخ انتشار در سایت: ۸ بهمن ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۷/۱۱/۰۸
عناوین
رسته: 3