سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1447
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1208 بازدید
آثار مخرب الکل و سیگار بر شنوایی انسان

هم الکل و هم سیگار اثرات سوئی بر شنوایی انسان بر جا می گذارند. متاسفانه مطالعات صورت گرفته این عوامل ویرانگر بر روی گوش، محدود و منابع در دسترس معدود است. با این وجود همان مطالعات محدود و منابع معدود نشان می دهند گوش نیز مانند سایر اندام های بدن از گزند آنها مصون نمانده است.
الکل از طریق افزایش غلظت اسمزی یون های غیرآلی مانند آنچه که در دیابت شیرین و اورمی حاصل می شود و دستگاه گوش داخلی تاثیر می گذارد. افزایش غلظت گلوکز و اوره در بروز تغییراتی که منجر به اختلال شنوایی شود از دیرباز شناخته شده است. الکل اگر به مقدار زیاد مصرف شود از معده جذب می گردد و مانند اوره ولی متفاوت از گلوکز روی مایع داخل سلولی تاثیر می گذارد وسبب تغییر اسمز داخل سلولی می شود این تغییرا ت را می توان در سایر انواع الکل مانند گلیسرول (الکل سه ظرفیتی) و ایزوسوربید به عنوان مواد تفلیظ دهنده اسمزی که در تشخیص ودرمان به کار می آید مشاهده کرد.
Spitler و Ventry اختلاف نمایانی بین الکل ها و موارد شاهد در ارزیابی انعکاس شنوایی و آزمون های کارکرد مراکز شنوایی مغز (درک کلمات و جملا ت) به دست آورده اند. هر چند در اودیومتری صوت خالص و آزمون تشخیص کلمات اختلاف مشهودی مشاهده نشد. ولی در بررسی مراکز بالاتر نیمی از بیماران اختلالات مرضی را در ساقه مغز نشان دادند. الکل سبب تشدید وز وز گوش در افرادی که از این عارضه رنج می برند می شود. اما تاثیر اختصاصی الکل متوجه دستگاه تعادلی گوش داخلی است. در مصرف حاد الکل یک اثرات تحریکی در دستگاه دهلیزی پدید میآید و سرگیجه ای از نوع محیطی عارض می شود این سرگیجه با نیستاگموس وضعیتی در ارتباط با حرکت سر همراه می گردد.
Relmanدر سال 1972 کشف کرد که درصد افت شنوایی در تمام فرکانس ها در سیگاری ها بیش از افراد غیر سیگاری بوده است و این افت شنوایی در فرکانس های بالاتر، نمایان تر است هر چند در بررسی طرح لودیگرام (منحنی سنجش شنوایی) در 1000 داوطلب که پیاپی اودیومتری شدند اختلافی مشاهده نشد. Drettner و همکاران در سال 1975 گروهی از عوامل خطرآفرین بیماری های قلب و عروق را مورد مطالعه قرار دادند که شامل عادت تدخین به سیگار هم می شد. آنها 509 مورد سیگاری را با 276 مورد دیگر که هرگز سیگار نمی کشیدند به مقایسه بردند ولی اختلافات قابل ملاحظه ای بین اختلال شنوایی و عادت تدخین آنها پیدا نکردند.
Marston و Sterret و Melennan در سال 1980 اثر تدخین سیگار را در بررسی مشخصات اتواد میتانس در دو گروه پیدا کردند. کارهای تجربی Maffei و Mianiدر سال 1962 برخوکچه هندی نشان داد که حیوانات دچار مسمومیت مزمن تنباکو دچار استماله پوستش بافتی برخی از ساختارهای حلزونی گوش داخلی می شوند. ماری جوانا یا حشیش هم در دستگاه حلزونی و هم در دستگاه دهلیزی گوش داخلی تاثیر می گذارد. تاثیر آن در کاهش تیزی شنوایی چندان نیست ولی اگر در دراز مدت مصرف شود به شکل جدی تری در میآید. تغییرات دهلیزی و عدم تعادل در مصرف کنندگان مزمن این مواد بنیان کن نمایان تر است.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸
منبع: / روزنامه / مردم سالاری ۱۳۸۸/۰۵/۰۸
نقش ها
عناوین
رسته: 3