پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2688
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2443 بازدید
مجمعی برای نفت

در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، که به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به حساب می آید.
تا هنگامی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، نفت همچنان اثرهای دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت. تغییرات عمده در بهای نفت می تواند زمینه های رشد اقتصادی را فراهم آورد یا مطمئناً تورم زا شود و رکودهای اقتصادی را متوقف سازد.
با پایان یافتن جنگ سرد، یک نظم نوین جهانی شکل می گیرد. رقابت اقتصادی، مبارزات محلی و رویارویی های قومی جانشین ایدئولوژی به عنوان کانون تعارض های بین المللی و ملی می شود؛ تعارض هایی که گسترش سلاح های مدرن به آن کمک می کند، اما قطع نظر از تحول این نظم جدید بین المللی، نفت همچنان کالایی راهبردی باقی خواهد ماند و عاملی عمده در راهبردهای ملی و سیاست های بین المللی به شمار خواهد رفت. نفت و صنعت نفت نه تنها در بنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها، نقشی اساسی ایفا می کند بلکه در عصر جهانی شدن اقتصاد عامل بسیار مهمی در رشد یا رکود اقتصاد می باشد. کشورهای عضو اوپک قطعا مهمترین تامین کنندگان نفت دنیا هستند و این پژوهش بر آن است تا به به نقش اوپک در تامین نفت اقتصادهای پیشرفته و دلایل کمتر موفق بودن آن برای ایفای یک نقش فعال در عصر جهانی شدن اقتصاد بپردازد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

● اوپک و نقش آن در سیاست های نفتی جهان
الف: علل تشکیل اوپک
ب: ذخایر نفتی و سیاست های اوپک
ج: ذخایر نفتی هر یک از اعضای اوپک

● اوپک در 30 سال گذشته

● روند اخیر کاهش قیمت نفت

● جهانی شدن اقتصاد نفت

● اوپک و جهانی شدن

تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ آذر ۱۳۸۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : سید رضی عمادی
عناوین
رسته: 1