جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3580
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2263 بازدید
درباره غرب(1)

فایل حاضر، بخش نخست فیلمی است حاوی صدای سخنرانی های شهید آوینی که برگزیده ای است از گفتارهایی از ایشان درباره بشرجدید، علم غربی، تکنولوژی، پیشرفت و توسعه، فرهنگ رسانه ای. این قطعه فیلم جهت آشنایی نسبی با نظام فکری شهید آوینی در راستای موضوعات ذکر شده، توصیه می شود.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ فروردین ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۱/۲۰
فایل (های) پیوست
عناوین
رسته: 1