جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1932
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2282 بازدید
درباره غرب(2)

فایل حاضر، بخش دوم فیلمی است حاوی صدای سخنرانی های شهید آوینی که برگزیده ای است از گفتارهایی از ایشان درباره بشرجدید، علم غربی، تکنولوژی، پیشرفت و توسعه، فرهنگ رسانه ای. این قطعه فیلم جهت آشنایی نسبی با نظام فکری شهید آوینی در راستای موضوعات ذکر شده، توصیه می شود.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۰۱/۲۰
فایل (های) پیوست
مطالب
عناوین
رسته: 1