جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1915
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2330 بازدید
درباره غرب(3)

فایل حاضر، بخش سوم و پایانی فیلمی است حاوی صدای سخنرانی های شهید آوینی که برگزیده ای است از گفتارهایی از ایشان درباره بشرجدید، علم غربی، تکنولوژی، پیشرفت و توسعه، فرهنگ رسانه ای. این قطعه فیلم جهت آشنایی نسبی با نظام فکری شهید آوینی در راستای موضوعات ذکر شده، توصیه می شود.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۱/۲۰
فایل (های) پیوست
مطالب
عناوین
رسته: 1