دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1029
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2804 بازدید
مقاله «لباس شهرت» منتشر شد

مقاله «لباس شهرت» به قلم مهدی رهبر، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه شاهد تهران در فصل‌نامه علوم انسانی و اسلامی رهنمون منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، پوشش و لباس از جمله عناوینی است که در فقه در موارد متعدد مورد توجه فقها قرار گرفته است. لباس‌هایی مثل نمازگزار، لباس احرام، لباس مختص به زنان و مردان، لباس غصبی در فقه مطرح و برای هر یک شرایط و احکامی بیان شده است.
از جمله لباس‌هایی که به فتوای مشهور فقها پوشیدن آن بنا بر احتیاط واجب حرام است، لباس شهرت است. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا مفهوم لباس شهرت و اقسام و مستندات حکم شرعی آن‌را به بحث و بررسی بگذارد.
وی در این مقاله می‌آورد: لباس که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مهم انسان باشد، اگر از مسیر متعارف خود خارج شود، موجب بروز مفاسد و ناهنجاری‌های مختل در فرد و جامعه می‌شود، به همین دلیل است که در فقه اسلامی مواردی از پوشیدن و استفاده از بعضی لباس‌ها نهی شده است.
به باور نویسنده، طبق قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم که در تزاحم مسائل بر آن استناد می‌شود، در موارد که مصلحت یا مفسده‌ پوشیدن لباش شهرت بر طرف مقابلش فائق آید، لازم است بنابر اهم عمل شود که در مورد تفوق مفسده، حکم به حرمت و در مورد تفوق مصلحت، حکم به جواز پوشیدن لباس شهرت می‌شود.
اگر لباس شهرت موجب هتک حرمت و خودداری قرد و اهانت به شخصیت و شأن وی شود و زمینه را برای شیوع فساد در جامعه از ریاکاری، عجب، تکبر، افتخار نابجا،به رخ دیگران کشیدن، شکستن قلب فقرا و پایین دستان فراهم آورد، پوشیدن آن به فتوای مشهور فقها بنابر احتیاط واجب جایز نیست و چنین لباسی در روایات، مبغوض نزد خداوند و مورد مذمت واقع شده است.
این پژوهشگر معتقد است، اگر لباس شهرت موجب احیای ارزش‌ها مثل ساده‌زیستی، زهد، تقوی و رعایت ضعفا و رسیدگی به زیردستان و الگوی اصلاح و خیر باشد، پوشیدن آن به تأیید عقل و نقل جایز است. این جواز ممکن است در موارد به حد وجود برسد یا بنا بر شرایطی در حد استحباب و کراهت باقی بماند.
یادآور می‌شود، مقاله «لباس شهرت» به قلم مهدی رهبر، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه شاهد تهران، در فصل‌نامه رهنمون، به صاحب‌امتیازی مدرسه عالی شهید مطهری و به سردبیری سیدابوالقاسم نقیبی، منتشر شد.

تاریخ انتشار در سایت: ۶ مرداد ۱۳۸۹
منبع: / خبرگزاری / ایکنا ۱۳۸۹/۵/۶
عناوین
رسته: 3