پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1627
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1822 بازدید
قوانین منازعه در جهان پست مدرن و درس هایی از سنت کلاسیک

Laws of Conflict in a Postmodern World and the Lessons of the Classical Tradition
Victor Davis Hanson
Director of Classics at California State University, Fresno
University of California, Berkeley, CA
2/25/2010


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ تیر ۱۳۸۹
به نقل از: isi.org
صفحه اینترنتی مرتبط
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1