چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3145
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

883 بازدید
موانع در مسیر اطلاع رسانی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلای تهران در حال برگزاری است، این نمایشگاه علت مناسبی است تا نگاهی به برخی مشکلا ت و موانع در عرصه خبری کشور صورت گیرد:
1- قوانین مربوط به مطبوعات و خبرگزاری ها، جامع و کامل نیست و همین امر سبب شده تا گاه برداشت های مختلفی از قوانین صورت گیرد. کوچک ترین اشتباه و یا تخلف از تفسیر قانون، حتی اگر به صورت سخت افزاری و براساس مشکلا ت چاپی نیز باشد، آخرین اشتباه است و تمام پرسنل - تحریریه و فنی- باید به پای این اشتباه و یا خلف از تفسیر قانون فدا شوند.
قطعا تدوین یک نظام جامع رسانه ای در کشور که تمام حساسیت های این حوزه را در بر بگیرد و برای اشتباهات و تخلفات از تفاسیر قانون، همچون اصناف دیگر، مجازات هایی پیش بینی شود که به تعطیلی رسانه نیجامد، از ضروریات قوانین اجرایی کشور است.
2- تفسیرهای نادرست از اطلا ع رسانی در بخش های مختلف کشور، سبب شده تا پاسخگویی، تعریف دیگری در دستگاه های اجرایی پیدا کند.
مشاهده شده که برخی مدیران ارائه آمار از عملکرد دستگاه تحت مدیریت و اطلا ع رسانی از آنچه انجام گرفته را پاسخگویی تعریف می کنند این در حالی است که نمی توان گزارش دهی را پاسخگویی در عرصه رسانه نامید.
این برداشت، سبب شده که جامعه خبری کشور، با مشکلا تی در عرصه اطلا ع رسانی ونقد عملکرد مدیران روبه رو باشند.
اما نقص در عرصه اطلا ع رسانی، تنها بر این اشتباه برداشت ختم نمی شود، بلکه، سیستم”سخنگویی» نیز در دستگاه های اجرایی با نواقص و کمبودهای فراوانی روبروست.
به طور مثال اگر رسانه ها در کشور سوالی از عملکرد دولت داشته باشند و یا اگر بخواهند پاسخی رسمی از سوی دولت برای شایعات که له یا علیه دولت بیابند، نمی توانند کسی را بیابند که پاسخگوی رسانه ها باشد. دولت اگر چه 2 سخنگو برای خود معرفی کرده است، اما یافتن سخنگویان دولت، سخت تر از یافتن پاسخ سوالا ت است.
این نواقص در سیستم اطلا ع رسانی، تاثیر به سزایی در مطلوب نبودن فضا برای عرصه خبری کشور دارد.
3- مشکلا ت معیشتی قشر خبرنگار و روزنامه نگار، نیز از آن جمله موضوعاتی است که همواره در ردیف مشکلا ت جامعه خبری کشور قرار دارد. به طوری که خبرنگارانی در روزنامه ها وجود دارند که حقوقشان از حداقل اعلا می توسط وزارت کار نیز کمتر است. چه برسد به ارقامی که برای خط فقر و یا هزینه متوسط یک خانوار اعلا م می شود.
لذا می بایست، دولت به عنوان وظیفه و آن هم به صورت غیر مستقیم، مکانیزم هایی برای ارتقای سطح زندگی این صنف در نظر بگیرد.
مکانیزم های حمایتی که به نوع تفکر روزنامه نگاران ربطی نداشته باشد.
4- بالا بودن هزینه های چاپ و نشر، سبب شده که روزنامه های غیر دولتی نتوانند در بخش کیفیت چاپ و نوع کاغذ با رسانه های دولتی رقابت کنند. چرا که بالا بردن کیفیت چاپ و کاغذ، به افزایش قیمت روزنامه می انجامد و قطعا در جامعه ای که خرید روزنامه در سبد کالا ی معدود خانواده هایی جا دارد، این امر سبب می شود که بخش غیر دولتی با مشکلا ت فراوانی در فروش روزنامه روبه رو باشند. لذا دولت می بایست به عنوان یک وظیفه برای ارتقای فکری سطوح مختلف جامعه جهت توسعه کشور، به رشد مطبوعات توجه کند. در جوامع در حال توسعه، نیاز است که دولت به عنوان یک وظیفه، آن هم بدون در نظر گرفتن خط و سلیقه سیاسی مطبوعات، بودجه های لازم برای ارتقای رسانه ها را در نظر بگیرد. چرا که افزایش فضای نقد در جامعه مطبوعاتی کشور، سبب می شود تا نقاط ضعف اصلا ح شود.
رفع نقاط ضعف نیز به توسعه کشور می انجامد.
تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ آبان ۱۳۸۹
نقش ها
نویسنده : مهدی عباسی
عناوین
رسته: 0