پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1609
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2001 بازدید
پست مدرنیسم

فایل حاضر، سخنرانی امیر علی نجومیان با عنوان «پست مدرنیسم» است که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در اسفند 1388 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۳/۱۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1