شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2627
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2739 بازدید
تاثیر اومانیسم بر علوم انسانی

فایل حاضر سخنرانی علی مصباح یزدی با عنوان «تاثیر اومانیسم بر علوم انسانی» است که در همایش «تاثیر اومانیسم و تفکر اومانیستی بر جهت گیری علوم انسانی و اجنماعی موجود و نقد آن» در تالار شهید صدر دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز در تاریخ 1/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1