شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2617
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2527 بازدید
تاثیر اومانیسم بر علوم اجتماعی

فایل حاضر سخنرانی سید سعید زاهد زاهدانی با عنوان «تاثیر اومانیسم بر علوم اجتماعی» است که در همایش «تاثیر اومانیسم و تفکر اومانیستی بر جهت گیری علوم انسانی و اجنماعی موجود و نقد آن» در تالار شهید صدر دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز در تاریخ 1/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1